Stadgar


Oantagna stadgar för ordensällskapet FEMVAK'D. FEMVAK'D har tillkommit på initiativ av den dåvarande Teknologsammanslutningen vid LTH och kårpartiet FEMVAK'D.

§1 Ordensällskapens namn och säte

Ordensällskapets namn är FEMVAK'D. Ordensällskapet har sitt säte i Lund.

§2 Ordensällskapens syfte

FEMVAK'D är ett ideell ordensällskap med begränsad ekonomisk verksamhet. FEMVAK'D är religiöst och partipolitiskt oberoende. FEMVAK'D ska verka för konserverande av gamla teknologtraditioner i allmänhet samt vara ett stöd för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (fortsättningsvis kallat TLTH) i synnerhet...

§3 Verksamhet

FEMVAK'D skall sammanträda i STORTING en gång per år. Detta sker strax före TLTHs årliga kårbal. Dessutom bör förberedande möten hållas inför Stortinget. FEMVAK'D skall ha en genomtänkt och miljövänlig profil. Informationsteknologi (IT) skall ingå som en onaturlig del i verksamheten.

§4 Medlemskap

Medlemskap i FEMVAK'D kan beviljas personer som varit aktiva och/eller utmärkt sej inom TLTHs eller asoccierade organisationers verksamhet. Fullvärdigt medlemskap har endast de 18 Deputerade, övriga har begränsat medlemskap. Nya medlemmar väljs in på rekommendation från de aderton då vakanser uppstått. Man måste vara medlem på en nåvå för att kunna väljas in till nästa.

De fyra nivåerna på medlemskap är:
 • FEMVAK'Dare motsvarar historiskt alla de personer som fanns med på kårpartiet FEMVAK'Ds vallistor.
 • KANDITATER motsvarar på samma sätt de personer som jobbade aktivt inom kårpartiet.
 • DEPUTERADE motsvarar de som verkligen satt i Lunds Studentkårs deputerade det sista året teknologerna var med där. Denna medlemskategori skall alltid bestå av 18 personer. Denna medlem kan även tituleras "En av de aderton".
 • SENIORER är före detta Deputerade i ordensällskapet eller kårpartiet.
§5 Finansiering

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och genom ekonomiskt stöd från företag, organisationer, institutioner och andra.

§6 Rådssammansättning

Ordensällskapens råd består av de 18 deputerade. Ordförande, sekreterare, och kassör samt övriga ledamöter utses för tiden från ordinarie Stortingsråd till och med nästa ordinarie Stortingsråd.

§7 Rådets uppgift m.m.

Rådets uppgift är att handha ordensällskapet FEMVAK'D:s angelägenheter samt att verka för ordensällskapets bästa i enlighet med FEMVAK'Ds syfte och stadgar. Rådets har ansvar för ekonomin samt för den ekonomiska förvaltningen.

Rådets är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Närvarande inkluderar även att ledamöterna samtidigt är uppkopplade på en gemensam konferens genom informationsteknologi (IT). Vid rådets möten skall protokoll föras. Rådet kallas till möte av ordföranden eller på begäran av minst tre ledamöter.

§8 Firmateckning

Ordensällskapens namn får företrädas och dess firma tecknas, förutom av rådet, av den eller dem som rådet därtill utser.

§9 Revision

För granskning av rådets förvaltning och räkenskaper ska Stortingsrådet årligen utse en revisor. Revisorn äger, när han så vill, ta del av ordensällskapens alla räkenskaper och andra handlingar. Revisionsberättelse ska tillsändas rådets minst två veckor före ordinarie Stortingsråd.

§10 Räkenskapsår

Ordensällskapens räkenskaps- och verksamhetsår ska vara kalenderår, 1/1-31/12.

§11 Rösträtt

Vid Stortingsråd och övriga ordensällskapsmöten äger varje närvarande fullvärdig medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§12 Möten

Stortingsråd ska hållas varje år någon gång mellan 1 januari och 31 mars. Kallelsen till Stortingsrådet ska sändas ut till medlemmarna, genom brev eller genom elektronisk post, tidigast två veckor före stämman och ska ange de frågor som ska behandlas vid mötet. Kallelse till övriga rådsmöte ska utsändas, på samma sätt som ovan, till ledamöterna minst en vecka före mötet.

§13 Stortingsråd
Vid Stortingsråd ska följande ärenden tas upp till behandling
 • Val av ordförande vid Stortingsrådet.
 • Val av sekreterare samt två justeringsmän att jämte rådsordföranden justera protokollet där justeringsmännen tillika fungerar som rösträknare.
 • Fråga om Stortingsrådet blivit behörigen utlyst.
 • Dagordningens godkännande och justering av röstlängden
 • Godkännande av föregående rådsprotokoll.
 • Rådets presentation av årets verksamhets- och revisionsberättelse.
 • Beslut med anledning av innevarande verksamhetsårs ekonomiska utfall.
 • Fråga om ansvarsfrihet för rådet.
 • Val av rådsordförande, kassör, sekreterare, revisor, samt övriga rådsledamöter.
 • Inval av nya medlemmar.
 • Behandling av till rådet inkomna Stortingsmanus, motioner och verksamhetsförslag.
 • Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår.
 • Övriga frågor.
§14 Stadgeändring och upplösning av ordensällskapet

För ändring av dessa stadgar eller för upplösande av ordensällskapet erfordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande Stortingsråd. Vidare krävs det att vid båda Stortingsråden ska minst 2/3 av de närvarande fullständiga medlemmarna instämma i beslutet.

Vid beslut om ordensällskapens upplösande ska samtidigt bestämmas om dispositionen av ordensällskapens tillgångar mellan samtliga medlemmar vid tiden för upplösningen. Fördelningen ska ske i förhållande till vad var och en har inbetalt till ordensällskapen de senaste tio åren.

§15 Uteslutning

En medlem kan uteslutas när personen bryter mot FEMVAK'Ds stadgar eller när medlemsavgiften inte har erlagts i tid.

§16 Utträde

Styrelsen äger medge en medlems utträde med omedelbar verkan efter skriftlig ansökan till rådet.